Se schimbă legea achiziţiilor publice prin care firmele acuzate de corupţie vor avea acces la contractele din bani publici

0
2092

Firmele în cazul cărora există dosare deschise pentru fapte de corupţie, dar nu şi o decizie definitivă a instanţei, vor avea voie să participe la procedurile de achiziţie lansate de stat. În actuala formă, legea achiziţiilor publice interzice autorităţilor contractante să accepte ofertele acestor firme, dar un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Finanţelor, prin care se modifică legea, ridică această interdicţie.

Schimbarea legislaţiei este enunţată în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanţă de Urgenţă prin care se modifică legea achiziţiilor publice. “Abrogarea dispozițiilor potrivit cărora este exclus din procedura de achiziție publică operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) care este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1), deoarece restricționează participarea la procedura de atribuire a ofertanților care nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni și nu este prevăzută ca atare în Directiva 24/2014/UE”.

Situaţia de acum este urmatoarea:

Potrivit art. 167 alin (1), litera c, Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:  c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

La alin. (4), în legea actuală se prevede că:
“Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1)”.

În noul proiect de lege scrie că Alineatul (4) al articolului 167 se abrogă.

Art.164, alin (1):

Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

  1. a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  2. b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 – 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 – 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  3. c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 – 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  4. d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 – 35 şi art. 37 – 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  5. e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  6. f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 – 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Art. 164 alin (2):

Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Aşadar, prin noua modificare, firmele (sau reprezentanţii lor) care sunt cercetate pentru fapte de corupţie, dar în cazul cărora nu este o decizie a instanţei prin care să fie declarate vinovate, vor putea participa la licitaţii sau la alte proceduri de atribuire a contractelor din bani publici.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here