ASF despre activitatea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Financiar Nonbancar (SAL Fin)

0
1582

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) face câteva precizări cu privire la activitatea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Financiar Nonbancar (SAL Fin) şi la selecţia conciliatorilor SAL Fin.

 1. Conciliatorii SAL-Fin au fost desemnați în baza prevederilor Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 19 mai 2016, activitatea acestora defășurându-se independent, respectând cadrul legal aferent. Acest Regulament a fost adoptat cu respectarea prevederilor legale privind transparența decizională la nivelul A.S.F., în urma dezbaterilor în grupurile de lucru existente la nivelul instituției, dar și a consultării publice;

 1. Criteriile privind experiența și/ sau pregătirea în domeniul asigurărilor a avocaților/ mediatorilor, categorii profesionale menționate ca exemplu în comunicat, au fost verificate de către Colegiul de Coordonare al SAL-Fin, iar în cazul cursurilor de conciliator, și de către Institutul de Studii Financiare – ISF, în cadrul examinării /evaluării prin solicitarea de contracte de asistență juridică sau portofoliu de lucrări, după caz. Astfel, nu au existat cazuri în care să fie admiși conciliatori care nu au putut dovedi competențe aferentei experienței formale sau informale/non-formale, sau a pregătirii profesionale anterioare. Precizam faptul ca aceste profesii liberale își dezvoltă propriul cod de etica si buna practica, în cazul SAL-FIN Corpul Conciliatorilor având acest rol, eventualele practici incorecte sau conflicte de interese semnalatate în activitatea conciliatorilor fiind dezbătute de acest for și supuse atenției Colegiului de Coordonare pentru eventuale măsuri.

 1. SAL-Fin a transmis celor interesați clarificări privind calitatea în care persoanele fizice sau juridice pot reprezenta/ asista consumatorii în relația cu SAL-Fin. Astfel, în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 4/2016, a fost clarificat aspectul privind calitatea de comerciant al persoanelor juridice care au încheiat contracte de cesiune de creață cu consumatorii. Pe cale de consecință, și în acord cu prevederile legislației în vigoare, SAL-Fin nu soluționează litigii între comercianți. Persoanele fizice și/ sau juridice pot reprezenta/ asista consumatorii în cadrul procedurilor SAL-Fin doar în măsura în care reprezintă interesul direct al consumatorului și nu interese comerciale sau de altă natură.

 1. Conciliatorii SAL-Fin nu au ca atribuții admiterea sau respingerea cererilor consumatorilor. Conciliatorii SAL-Fin sunt desemnați de către consumatori, aceștia având la dispoziție Registrul conciliatorilor publicat pe pagina oficială www.salfin.ro. În procedura cu impunere soluție, părțile convin de comun acord cu privire la persoana conciliatorului sau cu privire la comisia de conciliere care este constituită dintr-un conciliator desemnat de către consumator, unul desemnat de comerciant și unul desemnat de Colegiul de coordonare printr-un algoritm public.

ASF precizează că un consumator sau un comerciant nu se poate adresa direct conciliatorului pentru soluționarea unei cereri. Comunicările se fac de către SAL-Fin, iar după ce conciliatorul a primit dosarul cu cererea consumatorului, comunicările, precum și orice discuție legată de conciliere, sunt făcute către toate părțile implicate, inclusiv reprezentatul SAL-Fin din cadrul Secretariatului tehnic.

 1. Procedurile SAL-Fin, publicate pe pagina web www.salfin.ro prevăd termene de 60 de zile (pentru procedura cu propunere soluție) respectiv 90 de zile (pentru procedura cu impunere), față de termenele de 90 de zile prevăzute de directiva europeană și OUG aferente. Cel mai lung termen, în care comerciantul este obligat să răspundă solicitării venite din partea SAL-Fin, este de 15 zile și nu s-au înregistrat cazuri în care să fie depășit acest termen. Așa cum reiese și din Raportul SAL-Fin și al Colegiului de coordonare pentru anul 2016 publicat pe pagina oficială, în luna februarie 2017, durata medie a procedurilor nu depășește 49 de zile (existând un număr însemnat de cereri soluționate într-un interval cuprins între 7 și 30 de zile).

ASF subliniază faptul că Entitatea de Soluționare a Litigiilor din domeniul financiar nonbancar funcționează in cadrul ASF, dar conducerea acesteia este asigurată de către Colegiul de Coordonare format din 5 membri dintre care 2 sunt nominalizați din partea A.S.F., unul din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) şi 2 din partea asociațiilor pieței financiare nonbancare şi a asociațiilor de consumatori.

Conciliatorii SAL-Fin sunt persoane fizice care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de articolul 13 al Regulamentului ASF nr. 4/2016, enunțat mai sus. Dacă sunt/ au fost angajați ai comerciantului, parte în litigiu, conciliatorii au obligația să se abțină de la soluționarea cererii în care a fost desemnat de către consumator. Prin urmare, nu a existat niciun caz soluționat prin intermediul SAL-Fin în care un conciliator să fie salariat sau să fi fost remunerat direct sau indirect de către acesta. Mai mult decât atât, consumatorul are la dispoziție toate informațiile necesare pentru a decide dacă dorește sau nu, să fie reprezentant de către un conciliator care lucrează în domeniu, având posibilitatea să sesizeze orice fel de abatere pe care o constantă în cadrul soluționării. Eventualele probleme cu conciliatorii sunt judecate de plenul concilatorilor, care reprezinta corpul expertilor, independenti de ASF, care delibereaza asupra problemelor.

Până la această dată, nu au existat contestații privind imparțialitatea conciliatorilor în cadrul procedurilor soluționate.Hotărârile și încheierile date de către conciliatorii SAL-Fin au fost acceptate de părți în proporție de peste 99%, existând doar o singura hotărâre atacată pe rolul instanțelor judecătorești. Astfel, rezultatele la zi ale activitatii SAL Fin se prezinta astfel: cereri primite 120, numar cereri de conciliere acceptate98, aflate in proces de conciliere 16, solutionate 75, contestații 1 (una).

ASF face precizarea că, dupa un an de functionare, modificarea/ completarea Regulamentului SAL-Fin se va afla pe ordinea de zi a Colegiului de coordonare, iar modificările vor fi dezbătute în spațiul public, orice persoană interesată putând participa la acest proces.

Extras prevederi Regulament nr. 4 /2016:

Art. 12. – Poate fi conciliator şi înscrisă în Registrul conciliatorilor al SAL-FIN persoana fizică care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are capacitate deplină de exerciţiu;

 2. a absolvit studii superioare de lungă durată, atestate cu diplomă de licenţă;

 3. dispune de o bună reputaţie;

 4. are pregătire profesională şi experienţă în soluţionarea alternativă a litigiilor;

 5. are experienţă profesională adecvată în domeniul în care A.S.F. are competenţe pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate de minimum 4 ani sau a desfăşurat activităţi specifice în cadrul A.S.F.;

 6. nu are fapte înscrise în cazierul fiscal şi judiciar;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru alte infracţiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare;

 8. nu a fost sancţionată de către A.S.F. în ultimii 3 ani conform legislaţiei incidente;

 9. a completat cererea de înscriere elaborată de Colegiul de coordonare;

 10. a fost declarată eligibilă de către Colegiul de coordonare.

Art. 13. – (1) Conciliatorii înscrişi în Registrul conciliatorilor sunt obligaţi să informeze SAL-FIN în termen de 10 zile, prin intermediul membrului coordonator, cu privire la intervenţia oricărui eveniment de natură să afecteze îndeplinirea uneia dintre condiţiile menţionate la art. 12.

(2) Conciliatorii trebuie să fie independenţi faţă de părţile în litigiu, respectiv să nu fie remuneraţi direct sau indirect de către acestea, la momentul desemnării, precum şi să nu se afle într-o cauză de incompatibilitate sau conflict de interese cu părţile în litigiul în care au fost desemnaţi.

(3) Este incompatibil cu soluţionarea unui anumit litigiu, indiferent de procedura aleasă, conciliatorul care:

 1. a pronunţat o hotărâre prin care s-a soluţionat un alt litigiu dintre cele două părţi;

 2. a fost martor, expert, arbitru, procuror, judecător, avocat, magistrat, asistent, mediator într-un litigiu purtat între cele două părţi sau a desfăşurat activitatea în ultimii 2 ani în cadrul comerciantului/profesionistului parte în litigiu;

 3. el, soţul, rudele sau afinii până la gradul II inclusiv au fost remuneraţi de una dintre părţi;

 4. este rudă sau afin până la gradul II inclusiv cu consumatorul parte în litigiu;

 5. el, soţul său, rudele sau afinii săi până la gradul II inclusiv sunt asociaţi sau membri în organele de conducere executivă a comerciantului.

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here