Anunț de participare la procedura de licitație deschisa cu publicare internationala a anuntului de participare achizitie servicii de intocmire studiu geotehnic – determinarea parametrilor fizico-mecanici si reologici in orizontul XIV al Minei Cantacuzino in vederea estimarii gradului de stabilitate a acestuia, la sucursala Salina Slanic Prahova

0
1611
 1. Societatea Națională a Sării S.A. organizează procedura de achiziție prin licitație deschisa cu publicare internationala a anuntului de participare pentru încheierea unui contract de achizitie servicii de intocmire studiu geotehnic – determinarea parametrilor fizico-mecanici si reologici in orizontul XIV al Minei Cantacuzino in vederea estimarii gradului de stabilitate a acestuia, la sucursala Salina Slanic Prahova.
 2. Legislația aplicabilă: “Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție de produse, servicii și lucrări aplicabil în cadrul SNS SA”, care va fi pus la dispoziția ofertanților împreună cu documentația de atribuire.
 3. Procedura aplicata: licitație deschisa. Achizitorul își rezerva dreptul de a negocia prețul de vânzare a serviciilor înainte de declararea ofertei câștigătoare, conform art. 66, alin. 4 din Regulament. Negocierea prețului va avea loc cu toți ofertanții declarați admisibili (inclusiv din punct de vedere financiar) si se va face prin depunerea in plic închis a unei noi oferte financiare reduse, care va reprezenta baza negocierii (doar pentru elementul “preț”).  Clasamentul va fi restabilit, după depunerea noilor oferte financiare si incheierea negocierilor.

4.Cod CPV: 71332000-4

5.Valoare estimata: 500.000 lei fara TVA.

 1. Principalul loc prestare a serviciilor: Salina Slanic Prahova, jud. Prahova.
 2. Termenul limită de primire a ofertelor: 17.05.2022, ora 11.00
 3. Adresa la care se depun ofertele fizic: Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, București, secretariat director general.
 4. Adresa la care se transmit ofertele electronic: [email protected]
 5. Limba de redactare a ofertelor: limba română sau limba engleza.
 6. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 17.05.2022, ora 12.00, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, București.
 7. Garanția de participare: 10.000 lei sau 2.000 euro
 8. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 120 de zile.
 9. Criteriul de atribuire a contractului: cel mai scazut pret.
 10. Nu se accepta oferte alternative.
 11. Durata contract: Contractul de prestari servicii urmează a fi încheiat cu operatorul economic a cărui ofertă va fi stabilită câştigătoare pentru o perioadă cuprinsa intre data semnarii de ambelor parti si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contract; durata contractului este estimata la 12 luni; totodata, partile vor avea posibilitatea prelungirii contractului prin act aditional.

16. Documentația de atribuire se poate obține, începând cu data publicării prezentului anunț de participare. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 021.317.89.81, 317.89.88, int. 9123, e-mail: [email protected]; [email protected]. Documentația va fi pusa la dispoziția dumneavoastră prin e-mail, după primirea unei solicitări făcută in scris, datata, semnata si înregistrata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here