Valoarea investiţiei reprezentând construcţia infrastructurii rutiere de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre, de la Calafat-Vidin, în cuantum estimat de 181,647 milioane de lei, nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă a Ministerului Transporturilor

0
1639
Ministerului Transporturilor

Raportul Curţii de Conturi pe anul 2015 mai menţionează că:

Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor patrimoniale, la termenul prevăzut de lege, astfel: nu s-au inventariat mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în patrimoniul Ministerului Transporturilor şi nu s-au inventariat soldurile conturilor înscrise în balanţa de verificare întocmită pentru activitatea autorităţii de implementare a proiectelor ex-ISPA şi preluate în balanţa centralizată a ministerului în urma desfiinţării Direcţiei Generale Managementul Fondurilor Externe.

“Contrar principiului prudenţei, activele financiare prezentate de entitatea auditată în situaţiile financiare, întocmite la data de 31.12.2015, au fost supraevaluate, acestea fiind prezentate în bilanţ la valoarea contabilă, fără a se calcula şi ajustările cumulate pentru pierderea de valoare (7.313.603 mii lei)”, se mai spune în document.

Instituţia de control precizeaza în raport că Ministerul Transporturilor a luat ca măsură înregistrarea în evidenţa contabilă a ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente titlurilor de participare deţinute în capitalul social al altor entităţi, în sumă de 7,313 miliarde de lei.

Curtea de Conturi a recomandat MT următoarele:

Stabilirea valorii bunurilor recepţionate şi date în folosinţă, reprezentând infrastructura conexă la podul de la Calafat-Vidin, precum şi înregistrarea în evidenţa contabilă a ministerului a bunurilor proprietate publică a statului, aferente componentei rutiere a podului, completarea procedurilor operaţionale contabile cu prevederi referitoare la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor aferente subvenţiilor/transferurilor acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, efectuarea inventarierii patrimoniului ministerului pe anul 2016, cu remedierea tuturor deficienţelor constatate.

“Din verificarea stadiului de implementare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în perioada 2012-2015, deşi până în prezent, ca urmare a solicitării Ministerului Transporturilor şi a întocmirii rapoartelor de follow-up, termenul de realizare a măsurilor dispuse prin decizii a fost prelungit cu perioade cuprinse între 1-3 ani, s-a constatat un grad extrem de redus de implementare al acestora. Implementarea parţială/neimplementarea măsurilor este justificată de entitatea verificată prin desele schimbări ale conducerii acesteia, precum şi de lipsa de personal a direcţiilor implicate în realizarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi.

Având în vedere gradul redus de implementare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, la nivelul Ministerului Transporturilor se constată în continuare abateri financiar-contabile şi de administrare a patrimoniului public al statului, determinate, în cea mai mare parte, de nerespectarea disciplinei financiar-contabile şi a legislaţiei privind administrarea bunurilor din domeniul public al statului.

Subliniem faptul că s-a acordat o atenţie sporită măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperării acestora, care înregistrează un grad de realizare de 75%, dar s-au întârziat mult măsuri ce vizează restituirea la bugetul de stat a subvenţiilor şi transferurilor (pentru transportul feroviar de călători, pentru întreţinerea infrastructurii feroviare etc.), neutilizate până la închiderea anului bugetar, amendarea actelor normative pentru creşterea eficienţei şi transparenţei utilizării fondurilor publice şi măsurile ce vizează gestionarea şi administrarea bunurilor din domeniul public al statului”, se mai spune în raportul Curţii de Conturi

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here