Sprijinirea celor mai afectați de criză. Măsuri de ajutor de stat pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii

0
1190

Actualizare ca urmare a publicării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 42/2020

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest România (OUG 110/2017) a suferit o nouă modificare, ca urmare a publicării, la data de 4 aprilie 2020, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea OUG 110/2017, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (OUG 42/2020).

OUG 42/2020 modifică regimul descris în articolul nostru inițial, cu privire la garanțiile de stat reglementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (OUG 29/2020) și include o nouă formă de ajutor de stat acordată întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) de către stat, respectiv, grantul. În plus, sunt prevăzute criterii de eligibilitate suplimentare aplicabile IMM-urilor, în cazul ambelor forme de ajutor de stat, precum și, printre altele, durata schemei de ajutor de stat și numărul estimat de beneficiari.

I. Precizări generale

Ajutorul de stat, în ambele forme ale acestuia, prevăzute de OUG 42/2020, va fi acordat IMM-urilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG 110/2017 (spre exemplu, absența circumstanțelor de dificultate, astfel cum acestea sunt definite în acest act normativ (inclusiv, absența unor proceduri de executare silită sau de lichidare deja inițiate); absența procedurilor de insolvență deja inițiate; absența unor litigii, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit care a acordat împrumutul etc.), precum și următoarele condiții:

 • absența unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat emise împotriva IMM-ului, sau, în cazul celor deja emise, acestea să fi fost executate, conform legii aplicabile;
 • absența unor solicitări a altor tipuri de ajutor de stat, pentru aceleași costuri eligibile;
 • intervenirea circumstanțelor de dificultate să fi avut loc doar ulterior datei de 31 decembrie 2019, ca urmare a pandemiei de COVID-19; IMM-urile „în dificultate” sunt acelea împotriva cărora cel puțin una dintre următoarele două circumstanțe a avut loc:
  • în cazul unei societăți cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  • în cazul societăților în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  • IMM-ul face obiectul unei proceduri de insolvență sau îndeplinește criteriile legale pentru a face obiectul unei astfel de proceduri;
  • IMM-ul a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
 • depunerea unui document scris, prin care IMM-ul se angajează să nu disponibilizeze personalul existent la data intrării în vigoare a OUG 42/2020, până la 31 decembrie 2020 (însă IMM-urile vor fi autorizate să organizeze programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activităților curente ale acestora).

II. Garanțiile de stat. Modificările instituite de OUG 42/2020

a) Beneficiarii

IMM-urile care activează în următoarele domenii: intermedieri financiare și asigurăritranzacții imobiliare; și activități de închiriere și leasing nu mai sunt excluse ca potențiali beneficiari ai garanțiilor acordate de stat.

b) Limitarea valorii maxime a creditelor

Limita de 10 milioane de lei cu privire la valoarea maximă a creditelor/ liniilor de credit garantate de stat în favoarea unui singur beneficiar, precum și limitele aplicabile creditelor pentru capitalul de lucru, cât și creditelor de investiții, de 5 milioane de lei, respectiv, de 10 milioane de lei (iar, pentru creditele acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, garantate în procent de 90%, limitele de 500.000 de lei, respectiv, de 1 milion de lei) rămân aplicabile. S-a eliminat însă cerința ca valoarea creditelor pentru capitalul de lucru să fie situată sub media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali.

OUG 42/2020 prevede limitări suplimentare cu privire la valoarea creditelor, iar acestea sunt aplicabile tuturor tipurilor de credite garantate de stat (în procent de până la 80% sau 90% din valoarea finanțării, astfel cum am detaliat în articolul inițial). Vor fi garantate de stat doar creditele a căror valoare va fi inferioară celei mai mari dintre următoarele valori:

 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale (inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de IMM), înregistrate în 2019 (fără a depăși valoarea estimată a cheltuielilor salariale pentru primii doi ani de activitate, în cazul IMM-urilor înființate după 1 ianuarie 2019);
 • 25% din cifra de afaceri netă pe 2019 (respectiv, din venitul brut/ norma anuală de venit, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, conform declarației unice depuse la autoritățile fiscale competente în anul 2019);
 • suma reprezentând nevoile de lichidități (care poate include costuri cu capital de lucru și cu investiții), potrivit unor documente justificative, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data acordării creditului către IMM.

c) Subvenționarea dobânzilor

Subvenționarea dobânzilor va putea fi asigurată doar până la 31 decembrie 2020, în loc de 31 martie 2021, astfel cum era prevăzut inițial în OUG 29/2020, însă prevederile cu privire la posibilitatea prelungirii perioadei de subvenționare pentru următorii doi ani sunt încă în vigoare.

III. Ajutorul de stat sub formă de grant

IMM-urile care au contractat credite garantate de stat potrivit prevederilor OUG 110/2017 (astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG 42/2020) vor beneficia de un grant în limita echivalentului în lei a 800.000 euro per întreprindere, fără a depăși valoarea cumulată a (i) comisionului de risc și a comisionului de administrare (aferente garanției acordate de stat) și a (ii) dobânzilor aferente creditelor/ liniilor de credite (dacă nu au fost acordate deja subvenționări ale dobânzilor).

Beneficiarii: În cazul IMM-urilor din anumite industrii, sunt prevăzute câteva cerințe exprese. Astfel, IMM-urile cu activitate în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole vor beneficia de ajutorul de stat în această formă, cu următoarele condiții: (i) ajutorul de stat să nu fie transferat parțial sau total către producătorii primari și (ii) cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de IMM-ul respectiv.

În plus, în ceea ce privește sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii, ajutorul este supus unei limite valorice (respectiv, de 120.000 euro pentru fiecare IMM cu activitate în domeniul pescuitului sau acvaculturii, și de 100.000 euro pentru fiecare IMM cu activitate în domeniul producției primare de produse agricole).

IV. Numărul estimat de beneficiari

Schema de ajutor de stat este valabilă până la 31 decembrie 2020 (în ceea ce privește acordarea de garanții de către stat), respectiv, 31 martie 2021 (în ceea ce privește plata grantului). Aceste perioade vor putea fi prelungite, în condițiile aplicabile prelungirii perioadei de acordare a subvenționării dobânzilor, descrise în articolul nostru inițial).

Potrivit OUG 42/2020, numărul estimat de IMM care vor putea beneficia de schema de ajutor de stat, în ambele forme ale acesteia, este de maximum 40.000 de beneficiari.

21 martie 2020

În contextul în care majoritatea Statelor Membre UE a anunțat oferirea de ajutoare considerabile pentru a facilita lupta economiilor acestora împotriva pandemiei de COVID-19, Guvernul României a urmat acest exemplu joia trecută, prin aprobarea unei ordonanțe de urgență conținând un set de măsuri privind acordarea unui ajutor de stat, ordonanță care a intrat în vigoare la 21 martie 2020. Printre aceste măsuri se numără stabilirea unui program multianual, menit să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în vederea reducerii impactului negativ generat de izbucnirea COVID-19 asupra activității și situației financiare ale acestora.

Cine beneficiază? Beneficiarii sunt IMM-urile care au obținut de la Ministerul Economiei un certificat atestând pierderile suferite din cauza COVID-19.

Ce se acordă? Statul va acorda garanții care vor acoperi până la 80% din valoarea sumei împrumutate (exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare) pentru unul sau mai multe credite de investiții sau credite pentru finanțarea capitalului de lucru acordate de instituțiile de credit IMM-urilor, iar comisioanele de administrare vor fi suportate de stat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui IMM va fi de 10 milioane de lei, cu o limită suplimentară de 5 milioane de lei pentru creditele pentru finanțarea capitalului de lucru (dar, fără a depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali) și de 10 milioane de lei, pentru creditele pentru investiții. Creditele pentru finanțarea capitalului de lucru vor fi garantate pentru o perioadă de 36 de luni (perioadă care va putea fi prelungită cu 36 de luni, dacă va fi cazul).

În cazul microîntreprinderilor (entități având până la nouă angajați și o cifră de afaceri anuală netă/ active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei) și al întreprinderilor mici (entități având între 10 și 49 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă/ active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei), garanțiile acordate de stat pentru credite pentru finanțarea capitalului de lucru vor fi în procent de 90% din valoarea sumelor împrumutate, dar în limita a 500.000 de lei (pentru microîntreprinderi), respectiv 1 milion de lei (pentru întreprinderile mici), fără a depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali.

Statul asigură de asemenea subvenționarea dobânzilor în procent de 100%, în funcție de procentul garanției de stat acordate (80%, respectiv, 90%). Asigurarea acestor subvenționări ale dobânzilor se va face până la 31 martie 2021 și va continua dincolo de această dată, pentru următorii doi ani, în condițiile în care creșterea economică estimată pentru fiecare dintre cei doi ani se va situa sub nivelul creșterii economice care se va înregistra în anul 2020.

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here