Reguli noi privind contractele de închiriere. Ce trebuie să ştie proprietarii

0
1513

ANAF a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi modelul şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”.

Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale, din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Organul fiscal central competent este:

1) organul fiscal central în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii;

2) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;

3) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locaţiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”, prevăzută în Anexa nr.2 la ordin, denumită, în continuare, cerere, însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii ”conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locator.

Cererea, însoţită de copia contractulului de locaţiune se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia, este data înregistrării cererii la organul fiscal central competent, sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

* copia cererii având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;

* copia cererii, însoţită de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Cererea şi documentele depuse de locator în format hârtie se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic în arhiva de documente electronice.

Organul fiscal central competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune, în Registrul contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune, se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii. Registrul contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Obligativitatea proprietarilor de imobile de a înregistra la organul fiscal, în termen de 30 de zile, contractele de închiriere, fusese eliminată începând cu data de 23 martie 2018, când a intrat în vigoare OUG 18/2018.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here