POCU: O nouă listă de întrebări și răspunsuri privind Ghidurile Condiții Specifice pentru OS 4.1 și 4.2

0
2612
POCU

AM POCU a publicat astăzi, 2 august 2016, o nouă listă de întrebări și răspunsuri cu privire la Ghidurile Condiții Specifice aferente apelurilor de proiecte pe OS 4.1. “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” și OS 4.2.”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate”.

***

Întrebare: În MySmis, în cadrul capitolului Activități previzionate apare atenționarea:

ATENȚIE!!! – La definirea duratei subactivității va recomandam sa nu folosiți câmpul „data”, având în vedere faptul că data de demarare a proiectului este direct legată de data semnării contractului de finanţare.

Mai concret, cum ar trebui procedat? Rubricile Anul începerii / Luna începerii / Anul încheierii / Luna încheierii se lasă necompletate și detaliile cu privire la perioada și durata implementării subactivității să se regăsească la rubrica Detalierea subactivității?

Răspuns: Se va completa pentru fiecare activitate/subactivitate luna și anul începerii conform tabelului din Anexa 5-„Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare”, urmând ca la momentul semnării contractului să se actualizeze corespunzător perioada de implementare.

***

Întrebare: În situația în care anunțul de selecție a partenerilor este realizat în termeni foarte generali fără a fi personalizat, este corect?

Răspuns: În vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să intre într-o relație de parteneriat vor elabora o notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul partenerului/partenerilor în implementarea proiectului. Partenerii vor fi selectați astfel încât să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului. Solicitanţii instituţii finanțate din fonduri publice au obligaţia de a selecta parteneri din sectorul privat, pentru implementarea proiectelor avute în vedere cu respectarea prevederilor OUG 40/2015 și a prevederilor aplicabile solicitanților instituții finanțate din fonduri publice din ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, din cadrul subcapitolului 4.1.4. Selecția partenerilor.

***

Întrebare: Costurile aferente subvențiilor (ajutorul de minimis) intră în bugetul și responsabilitatea beneficiarului sau a partenerului responsabil cu activitatea?

Răspuns: Costurile aferente subvențiilor vor fi incluse în bugetul entității (partener sau solicitant) care este responsabilă de activitatea respectivă.

***

Întrebare: Conform indicator 4S44 la momentul depunerii cererii de finanțare – serviciile (sociale, socio – medicale, medicale) trebuie să fie dezvoltate/implementate pentru a fi furnizate comunităților. Ce înseamnă acest lucru? – serviciile trebuie să fie existente? Să existe la nivel de comunitate defavorizată sau e de ajuns să fie existente în orașul/ comuna din care face parte comunitatea?

Răspuns: Numărul si tipul serviciilor sociale finanțate prin proiect trebuie să fie justificate din perspectiva nevoilor grupului ținta (anexa 2, Criteriile de verificare a conformității administrative si a eligibilității, criteriul B10). Ghidul indicatorilor oferă definiția indicatorului 4S44, respectiv:

Acest indicator reprezintă numărul de servicii sprijinite direct în cadrul proiectului finanțat în contextul Obiectivului Specific 4.1/4.2 și care, la momentul acordării finanțării, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  • sunt dezvoltate/ implementate pentru a fi furnizate comunităților marginalizate rome aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială vizate de proiect.

Denumirea exactă și structura serviciilor care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului ține de nevoile identificate la nivelul fiecărei comunități, așa cum reies ele din analiza preliminara întocmita de fiecare solicitant de finanțare nerambursabilă, și atașată la cererea de finanțare, în momentul depunerii. Așadar, serviciile sprijinite direct în cadrul proiectului sunt fie înființate, în situația în care nu existau la momentul acordării finanțării, fie dezvoltate, în situația în care existau la momentul acordării finanțării.

***

Întrebare: La momentul depunerii cererii de finanțare furnizorul de formare trebuie să fie acreditat/ autorizat punctual pe cursurile care se vor derula prin proiect? Fiind cheltuială neeligibilă furnizorul nu se poate autoriza pe parcursul derulării proiectului?

Răspuns: La momentul depunerii cererii de finanțare, nu este obligatoriu ca solicitantul/partenerul care aplică în calitate de furnizor de formare să fie acreditat/ autorizat pentru cursurile care se vor derula prin proiect. Solicitantul/partenerul care aplică în calitate de furnizor de formare se poate autoriza pe parcursul implementării proiectului pentru cursurile care se vor derula prin proiect, însă taxele de autorizare nu reprezintă o cheltuială eligibilă.

***

Întrebare: Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire sunt eligibile cheltuielile legate de lucrări de reabilitare termică (în condițiile în care nu există acte de proprietate), igienizare locuințe si achiziția de dotări minime (aragaz, butelie, frigider)?

Răspuns: Îmbunătățirea condițiilor de locuire nu poate fi efectuată pentru clădiri pentru care nu există acte de proprietate. Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice prevede sprijinirea membrilor grupului țintă pentru reglementarea actelor (Activitatea 6. „Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul)”). În cadrul acestei activități se va furniza asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială. Ulterior reglementării actelor de proprietate, pot fi executate lucrări destinate îmbunătățirii condițiilor de locuire aferente clădirilor pentru care la acest moment nu este reglementată situația actelor de proprietate.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here