Noi reguli ale Colegiului Medicilor din România privind acreditarea furnizorilor de EMC, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de EMC

0
1936
Forma publicată in Monitorul Oficial, ignoră nota de fundamentare, inițială, a proiectului

În data de 29.06.2018, Colegiul Medicilor din România (pe mai departe, CMR) a emis Decizia nr. 12 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă (pe mai departe, EMC), a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 683 din 06.08.2018 (pe mai departe, Decizia din 2018).

1. Intrare în vigoare

Decizia din 2018 intră în vigoare la data de 21.08.2018 și abrogă expres și în integralitate Decizia CMR nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare (pe mai departe, Decizia din 2013).

2. Aplicarea în timp a Deciziei din 2018

Creditarea/reacreditarea obținută de furnizorii EMC până la data de 21.08.2018 rămâne valabilă până la expirarea perioadei pentru care a fost acordată. Furnizorii de EMC deja acreditați sau reacreditați până la data de 21.08.2018, în vederea obținerii unei noi reacreditări vor face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de Decizia din 2018.

Cererile de acreditare/reacreditare depuse până la data de 21.08.2018 vor fi soluționate conform procedurii prevăzute de Decizia din 2013.

Cererile de creditare a activităților de EMC, depuse până la data de 21.08.2018, vor fi soluționate conform procedurii prevăzute de Decizia din 2013.

3. Noutățile absolute și esențiale ale Deciziei din 2018

Cu titlu de noutate absolută față de conținutul Deciziei din 2013, noua reglementare:

(i) precizează expres că CMR nu va credita manifestări științifice internaționale;

(ii) stabilește prerogativa CMR de a clasifica asociațiile medicale – furnizori EMC în funcție de anvergura acestora – națională, regională, locală. Această anvergură urmează a se stabili de CMR în funcție de criterii geografice, numerice și de specialitate, raportate la majoritatea membrilor lor, care dețin titluri de specialitate sau atestate de studii complementare, acestea fiind definitorii pentru evaluarea și clasificarea lor. Încadrarea în una din aceste trei categorii va produce consecințe importante, întrucât, potrivit Deciziei din 2018, furnizorii regionali sau locali nu vor putea organiza manifestări naționale. Semnalăm lipsa oricărei potențiale dependențe obiective între anvergura unei asociații medicale și titlurile de specialitate ale membrilor respectivei asociații;

(iii) impune participarea, din partea colegiilor teritoriale, a unor observatori anonimi la evenimentele care se desfășoară pe teritoriul lor, în organizarea altor furnizori acreditați. Acești observatori vor redacta un raport asupra complianței evenimentului cu prevederile Deciziei din 2018. Nu se arată dacă astfel de rapoarte vor fi făcute publice sau dacă acestea vor fi comunicate furnizorului EMC organizator al evenimentului observat. Decizia nu prevede un mecanism similar pentru observarea complianței evenimentelor organizate de colegiile teritoriale;

(iv) stabilește definiții privind conflictul de interesebias și webinar:

– conflictul de interese – „un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților în exercitarea calității cu care a fost investit oficial”;

– bias – „termen utilizat pentru descrierea unei tendințe sau preferințe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendința interferă cu abilitatea de a fi imparțial și obiectiv. Bias-ul poate fi stiințific, politic, economic, financiar, religios, general sau particular discriminatoriu, etnic, rasial, cultural, sau geografic. Bias-ul poate apărea în relație cu o anumită industrie, sau produs comercial, cum ar fi un dispozitiv medical sau un produs farmaceutic, ori în relație cu o anumită viziune intelectuală, politică, etc., în situații în care acțiunea produselor sau viziunilor poate fi, la fel de bine, utilă sau validă”;

– webinar – „este considerat educație medicală față în față în timp real și se creditează ca atare”.

(v) conține o secțiune dedicată drepturilor și obligațiilor furnizorilor de EMC, dintre care semnalăm apariția următoarelor obligații:

– obligația de a respecta regulile de activitate nonprofit și de neimplicare, directă sau prin asociere, în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori, organizatori de evenimente ori persoane neîndrituite. Facem precizarea că Decizia din 2018 nu definește în vreun fel „regulile de activitate nonprofit și de neimplicare” sau „noțiunea de persoane neîndrituite” și nici nu face trimitere la alte acte cu valoare normativă pentru înțelegerea acestor noțiuni;

– obligația de a promova domenii medicale bazate pe dovezi, pe adevăr științific verificabil și reproductibil de fiecare dată, acceptate și susținute sine-qua-non de comunitatea medicală academică modernă, potrivit prevederilor legale în vigoare, emise de Ministerul Sănătății;

– obligația de a organiza cel puțin o manifestare științifică pe an. Facem precizarea că sancțiunea pentru încălcarea acestei obligații este încetarea calității de furnizor EMC;

– obligația de a prezenta CMR un raport anual referitor la activitățile desfășurate pe parcursul anului calendaristic. Facem precizarea că Decizia din 2018 nu specifică vreo sancțiune pentru neîndeplinirea acestei obligații;

– obligația de a nu delega atribuțiile ce decurg din calitatea de furnizor EMC altor entități sau persoane fizice. Reținând exprimarea exactă a textului Deciziei din 2018, deducem că delegarea atribuțiilor ce decurg din calitatea de furnizor EMC către entități sau persoane juridice ar fi permisă;

(vi) reglementează expres cazurile de încetare a calității de furnizor EMC și stabilește procedura de retragere a acreditării de către CMR. Semnalăm faptul că, spre deosebire de formulările generale cuprinse în Decizia din 2013, retragerea calității de furnizor EMC este reglementată în Decizia din 2018 ca sancțiune strict pentru:

– neîndeplinirea condițiilor de acreditare – reacreditare;

– încălcarea obligațiilor prevăzute de Decizia din 2018 în sarcina furnizorului;

– nerespectarea în detaliu a programului declarat de furnizor și acreditat de CMR.

(vii) stabilește conținutul cererii-tip ce trebuie completată în cadrul procedurii de acreditare-reacreditare, modificând în mod esențial declarațiile la care furnizorul EMC se obligă. Reamintim că, prin cererea-tip stabilită de Decizia din 2013, furnizorul de EMC nu numai că nu declara pe proprie răspundere inexistența vreunui conflict de interese, ci putea chiar semnala CMR potențiale conflicte de interese (a se vedea Anexa nr. 3 – Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, ultimul rând). Decizia din 2018, prin conținutul Anexei nr. 1a la procedura de acreditare-reacreditare, impune furnizorului EMC să declare invariabil lipsa oricăror potențiale conflicte de interese/ bias în activitatea acestuia, dar și a membrilor acestuia;

(viii) instituie posibilitatea formulării unor sesizări din partea participanților, lectorilor sau colegiilor teritoriale referitoare la modul de desfășurare a manifestărilor, la conținutul și calitatea științifică a acestora, în maximum 45 de zile de la finalizarea acestora.

4. Modificări importante stabilite de noua reglementare

(i) cu privire la condițiile pentru furnizorii de EMC:

– în mod obligatoriu, furnizorii EMC trebuie să aibă statut de persoană juridică cu sediul pe teritoriul României. Facem precizarea că Decizia din 2013 nu prevedea în mod expres condiția personalității juridice române a furnizorilor EMC;

– furnizorii EMC trebuie “să aibă membri, colaboratori sau personal medical angajat de înaltă calificare profesională și didactică”. Facem precizarea că Decizia din 2013 nu impunea nicio condiție cu privire la membrii, colaboratorii sau personalul angajat al furnizorilor EMC. Totodată, arătăm că nu există nicio definiție și niciun indiciu conținut în cuprinsul Deciziei din 2018 cu privire la conținutul noțiunii de „înaltă calificare profesională și didactică”;

– spre deosebire de Decizia din 2013 care impunea obligația depunerii doar a actelor de înființare a furnizorului EMC ce solicită acreditarea, potrivit Deciziei din 2018, asociația, ca solicitant al acreditării trebuie să depună la dosarul de acreditare și numeroase documente precum: certificatele de membru CMR, avizele de liberă practică în specialitate, documentele de calificare didactică a membrilor asociației, contractele cu medici având calitate didactică, dar și recomandări sau referințe din partea colegiului teritorial pe raza căruia se află sediul asociației.

(ii) cu privire la procedura de creditare a formelor de EMC:

– numărul maxim de credite EMC acordate pentru un program EMC a scăzut de la 60 la 30, indiferent de numărul de zile și ore prevăzut;

– în cazul manifestărilor științifice organizate pe secțiuni, creditarea se poate realiza la solicitarea expresă a furnizorului de EMC, fie global, pentru întreaga manifestare, dacă este justificat, fie pentru fiecare secțiune, caz în care se vor depune cereri distincte de creditare, pentru fiecare dintre acestea. Facem precizarea că Decizia din 2013 nu permitea creditarea pe secțiuni, ci doar pentru manifestări, în mod global;

– pentru manifestările științifice cu participare internațională în completarea documentelor prevăzute la alin. (1), se vor depune CV-urile lectorilor, precum și avizul de practică temporară/ocazională în cazul în care manifestarea presupune și o activitate/demonstrație practică medicală. Facem precizarea că Decizia din 2013 nu prevedea astfel de cerințe;

– pentru manifestările non-formale de anvergură locală sau regională furnizorul EMC va înștiința colegiul teritorial pe raza căruia se desfășoară. În Decizia din 2013 nu era prevăzută obligația furnizorului de înștiințare a colegiului teritorial pe raza căruia se desfășoară respectiva manifestare;

(iii) cu privire la acordarea punctajului profesional:

– o oră integrală de activitate de EMC va fi valorizată la 1 credit EMC. Conform Deciziei din 2013, pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acorda cel mult un credit EMC. Astfel, se poate deduce că nu vor mai putea fi acordate fracții de credite EMC pentru activitățile de EMC;

– a fost redus pragul minim de credite EMC/ an de la 40 la 25, dar se păstrează numărul minim de credite EMC de acumulat pe o perioadă de 5 ani la 200;

– participarea la orice manifestare educațională medicală în străinătate, care nu are numărul de credite acordat de un organism profesional acreditat în domeniu, înscris pe certificatul de absolvire, nu beneficiază de creditare. Conform Deciziei din 2013, în astfel de situații, creditarea era limitată la 6 credite pentru fiecare zi de manifestare (fără a putea depăși 18 credite pe manifestare);

– în calcul punctajului profesional al medicului nu vor fi incluse creditările obținute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfășurate în aceeași perioadă de timp și în aceeași locație. Facem precizarea că Decizia din 2013 nu conținea vreo atare precedere;

– cadrele didactice, precum și formatorii acreditați în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 716/2002 care susțin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România, vor fi beneficia de numărul de ore efectiv prestate de fiecare, înmulțit cu 3 în cazul manifestărilor naționale și cu 2 în cazul celor regionale sau locale. Conform Deciziei din 2013, cadrele didactice, precum și formatorii atestați care ținea cursuri creditate de CMR erau creditați invariabil cu numărul de ore efectiv prestate de fiecare înmulțit cu 2;

– participarea la programe educaționale medicale în alte țări din afara Europei și Statelor Unite ale Americii, creditate de un organism profesional acreditat ca atare, beneficiază de un număr de credite în limitele Deciziei din 2018. Sub acest aspect, Decizia din 2013 nu conținea vreo prevedere;

– se stabilește că, creditele acordate de CMR nu se vor putea echivala cu creditele acordate de alte organizații profesionale, cu excepția creditelor europene ECMEC emise de EACCME.

(iv) cu privire la nivelul taxelor percepute de CMR:

Decizia din 2018 reglementează taxe pentru acreditare – reacreditare la un cuantum crescut față de cel stabilit prin Decizia din 2013. Cu titlu de exemplu, menționăm că nivelul taxei de acreditare în noua reglementare a fost ridicat de la 350 EUR la 400 EUR, iar nivelul taxei de reacreditare de la 100 EUR la 150 EUR.

În ceea ce privește taxele pentru creditarea evenimentelor EMC, nivelul acestora a fost crescut prin Decizia din 2018, după cum urmează:

(i) pentru evenimente regionale sau locale:
– cu durata de o zi, nivelul taxei de creditare a fost ridicat de la 25 EUR la 50 EUR;
– cu durata de 2 zile, nivelul taxei de creditare a fost ridicat de la 50 EUR la 100 EUR;
– durata de 3 sau mai multe zile, nivelul taxei de creditare a fost ridicat de la 100 EUR la 150 EUR.

(ii) pentru evenimentele naționale, taxele sunt prevăzute distinct în Decizia din 2018, spre deosebire de Decizia din 2013 care prevedea o taxare unitară, fără a distinge după tipul de eveniment EMC. Aceste taxe au cuantum mai ridicat decât taxele pentru evenimentele regionale sau locale, astfel:
– pentru evenimente cu durata de o zi, taxa de creditare este de 150 EUR;
– pentru evenimente cu durata de 2 zile, taxa de creditare este de 200 EUR;
– pentru evenimente cu durata de 3 sau mai multe zile, taxa de creditare este de 250 EUR.

Noua reglementare instituie și posibilitatea creditării evenimentelor cu urgență (între 10 și 30 zile pentru EMC și între 30 și 60 zile pentru EMCD) contra unor taxe la un nivel de 5 ori mai mare decât cele standard menționate mai sus.

Avocat Cristian Paul Lospa
Founder LOSPA LAWYERS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here