Consiliul de Administrație al SC Lucrări Drumuri și Poduri SA, societate aflată sub autoritatea tutelară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin consultant independent Pașca Ramona Claudia Cabinet Individual de Psihologie, anunță selecția pentru:

0
1232

MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (două poziții)

al societății, în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de legea 111/2016.

Procedura se va desfășura cu respectarea principiilor transparenței, liberului acces, obiectivității, egalității de șanse, nediscriminării și profesionalismului.

Obiectivele urmărite în cadrul procedurii de evaluare și selecție a candidaților sunt: îmbunătățirea performanțelor întreprinderii prin angajarea celor mai competente persoane capabile să îndeplinească atribuțiile funcției în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

 1. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PENTRU CANDIDAȚI

1.1. Condiții generale:

 1. Experiența în activitatea de management, în consultanță sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile;
 2. Să aibă cetățenie română și vârsta minima reglementată de lege;
 3. Să nu aibă antecedente penale;
 4. Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 5. Să nu fie în conflict de interese sau incompatibil cu funcția respectivă – potrivit legii;
 6. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și să nu i se fi încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 7. Să nu fi fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani;
 8. Să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
 9. Să nu fie funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice
 10. Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 11. Să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea poziției;

1.2. Condiții specifice:

 1. Absolvent(a) de studii superioare cu diplomă de licență;
 2. Absolvent(a) al unei specializări în domeniile management/ juridic /economic / financiar/tehnic/administrativ, precum și alte domenii relevante pentru societate;
 3. Experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani (pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație-criteriu obligatoriu; pentru a doua pozițíe de membru în Consiliul de Administrație – criteriu opțional);
 4. Experiența pe un post de conducere – minimum 1 an;
 5. Candidatul nu este înscris în cazierul judiciar și fiscal;
 6. Candidatul este apt pentru prestarea muncii;
 7. Candidații din lista scurta vor fi invitați sa depună Declarația de Intenție;

 1. DOSARUL DE CANDIDATURĂ – CONȚINUT

2.1. Persoane fizice

 1. Opisul documentelor;
 2. Scrisoarea de interes / intenție;
 3. CV model European
 4. Certificat de cazier judiciar în original – solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;
 5. Certificat de cazier fiscal in original – solicitantul nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 6. Copie act identitate;
 7. Copie act studii;
 8. Dovada experienței manageriale și a vechimii (adeverință sau carnet de munca în copie);
 9. Adeverința medicală – apt pentru prestarea muncii;
 10. Declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică și nu i s-a încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 11. Declarație pe propria răspundere ca nu a fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani;
 12. Declarație pe propria răspundere că nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
 13. Declarație pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese sau incompatibil cu funcția;
 14. Declarație pe propria răspundere că nu este funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 15. Declarație pe propria răspundere că este/nu este membru dependent/independent;
 16. Declarație pe propria răspundere că nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

2.2. Persoane juridice

 1. Prezentarea detaliată a persoanei juridice și a proiectelor similare;
 2. Documente din care  să  rezulte  cifra  de  afaceri  realizată  din  obiectul  de  activitate  al  administrării afacerilor/societăților – copie situație financiară anuală pe ultimii 3 ani;
 3. Dosarul de candidatură a reprezentantului legal  care  urmează  a  fi  desemnat,  însoțit  de  documentele  corespunzătoare și prevăzute la punctul 2.1. pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice;
 4. Certificat de cazier fiscal în original – solicitantul nu are fapte înscrise în cazierul fiscal
 5. Certificat constatator în original din care să rezulte obiectul de activitate al persoanei juridice, durata ei, precum și faptul că este în funcțiune;

! Actele în copie vor fi certificate “conform cu originalul” și semnate de candidat.

III. EVALUAREA CANDIDAȚILOR

Evaluarea Candidaților va avea următoarele etape:

3.1. evaluarea conformității administrative a dosarelor și eligibilității candidaților;

3.2. evaluarea aptitudinală a candidaților;

3.3. interviu – candidații vor prezenta în cadrul unui interviu Declarația de Intenție;

Detalii privind procedura de selecție, criteriile de selecție și bibliografia se găsesc pe site-ul companiei SC  Lucrări Drumuri și Poduri SA, www.ldp-bn.ro/cariere

Aplicațiile se vor depune până în data de 4.12.2017 ora 15.00 la sediul companiei SC  Lucrări Drumuri și Poduri SA, strada Cuza Vodă, nr. 17A,  la Secretariat, etaj 1.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here