Care sunt noutăţile apărute în noile norme de aplicare a Codului Fiscal publicate de Ministerul Finanţelor

0
1083
demontează propunerile PSD privind modificarea Codului Fiscal

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Documentul cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte taxe speciale, impozite şi taxe locale.

I. Impozitul pe profit are norme noi referitoare la:

* revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate;

* introducerea unor precizări referitoare la aplicarea Capitolului III1 – Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, în legătură cu limitarea cheltuielilor cu dobânzile.

II. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor are norme noi referitoare la:

* actualizarea referinţelor la noul plafon de 1.000.000 de euro;

* clarificarea luării în considerare a contractelor pentru care a intervenit suspendarea , potrivit legii, în stabilirea numărului de salariaţi;

* posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II – Impozitul pe profit din Codul Fiscal, în cazul în care o microîntreprindere îndeplineşte condiţia privind subscrierea unui capital social de cel puţin 45.000 de lei şi are cel puţin 2 salariaţi, în sensul că opţiunea poate fi exercitată în cursul oricărui trimestru ulterior datei de 1 aprilie 2018, care reprezintă data intrării în vigoare a acestei prevederi.

III. Impozitul pe venit şi contribuţii sociale are norme noi referitoare la:

a) noul mecanism de stabilire a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale inclus în declaraţia unică:

* aplicarea sistemului de autoimpunere;

* modul de efectuare a plăţilor privind obligaţiile fiscale, respectiv impozit pe venit şi contribuţii sociale pentru care termenul de plată este data de 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor;

* calculul bonificaţiilor la plata obligaţiilor fiscale cu anticipaţie, până la termenul de plată al acestora;

* eliminarea plăţilor anticipate ale impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

* ajustarea normei anuale de venit de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente şi cedarea folosinţei bunurilor;

* obligaţiile contribuabililor persoane fizice în legătură cu stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit;

* exemplificarea modului de încadrare a veniturilor, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, în plafonul reprezentând nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, pentru stabilirea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale pentru anul 2018, în contextul noului sistem de contribuţii sociale;

* în contextul noului sistem de contribuţii sociale, exemplificarea modului de încadrare a veniturilor în plafonul reprezentând nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară pentru stabilirea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii şi din alte surse;

b) susţinerea entităţilor nonprofit:

* condiţiile în care contribuabilii persoane fizice pot opta pentru direcţionarea cotei de 2% din impozitul datorat, atât pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii cât şi a unităţilor de cult şi respectiv, pentru acordarea de burse private sau a entităţilor; condiţiile în care contribuabilii persoane fizice pot opta pentru direcţionarea cotei de 3,5% din impozitul datorat către entităţile nonprofit şi unităţile de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii;

* exercitarea opţiunii, ca direcţionarea cotei de 2% sau de 3,5%, după caz, din impozitul pe venit datorat, să se efectueze de către plătitorul de venit, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi, pentru veniturile din salarii, drepturi de proprietate intelectuală sau obţinute în baza contractelor de activitate sportivă;

c) alte măsuri:

* reglementarea regimului fiscal al veniturilor obţinute în baza contractelor de activitate sportivă definite prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, în sensul introducerii sistemului de reţinere la sursă a impozitului şi a contribuţiilor sociale;

* reglementarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală într-o categorie distinctă de venituri pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale;

* eliminarea obligaţiei de înregistrare la ANAF a contractelor de închiriere;

* introducerea unui capitol nou, capitolul VIII „Contribuţia asiguratorie pentru muncă”, prin care se aduc clarificări referitoare la contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă, precum şi la veniturile pentru care se datorează contribuţia.

IV. Taxa pe valoarea adăugată are norme noi referitoare la:

* detalierea regulilor aplicabile din punct de vedere al includerii în sfera TVA şi al exercitării dreptului de deducere a taxei pentru operaţiunile de cercetare-dezvoltare, având în vedere pricipalele situaţii ce se pot întâlni în practică;

* introducerea prevederilor din care rezultă cu claritate faptul că organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe sunt persoane impozabile din perspectiva TVA. În ceea ce priveşte regimul TVA aferent colectării remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, se clarifică regulile aplicabile, atât pe relaţia titularii de drepturi de autor – organism de gestiune colectivă, cât şi pe relaţia organism de gestiune colectivă – utilizator de drepturi de autori, în sensul că această remuneraţie nu reprezintă contrapartida unei prestări de servicii în sfera TVA.

V. Accizele şi alte taxe speciale au norme noi referitoare la:

* corelarea prevederilor din normele metodologice referitoare la autorităţile competente care efectuează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

* acordarea dreptului de a beneficia de scutire de la plata accizelor pentru produsele accizabile achiziţionate pentru/sau în numele forţelor NATO şi pentru achiziţiile efectuate de către structurile cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerul Apărării Naţionale;

* actualizarea formulei de denaturare completă a alcoolului etilic în concentraţie pe hectolitru de alcool pur, ca urmare a adoptării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2236 al Comisiei din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3199/93 privind recunoaşterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor.

VI. Impozitele şi taxele locale au norme noi referitoare la:

* reglementarea regulilor pentru acordarea scutirii impozitului pe clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

* actualizarea exemplelor de calcul a impozitului pe teren, ca urmare a abrogării impozitării suprafeţelor de teren, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenuri înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în suprafaţa de până la 400 de metri pătraţi.

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal este publicat pe site-ul www.mfinante.ro la secţiunea Transparenţă decizională.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here