ANPC obliga dezvoltatorii imobiliari să-şi demonstreze bonitatea

0
2328
ANPC obliga dezvoltatorii imobiliari să-şi demonstreze bonitatea

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a stabilit detaliile pentru efectuarea bonităţii de către creditorii nonfinanciari.

Ordinul se aplică şi persoanelor juridice ce desfăşoară activitatea de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţia acestuia în baza unor acorduri interguvernamentale

Un ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) prevede obligativitatea dezvoltatorilor imobiliari de a-şi demonstra bonitatea, măsurile urmând să fie publicate în Monitorul Oficial.
Ordinul se aplicădezvoltatorilor imobiliari care acordă credite şi persoanelor juridice ce desfăşoară activitatea de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţia acestuia în baza unor acorduri interguvernamentale.

Ordinul ANPC defineşte creditul drept [suma evidenţiată în conturi bilanţiere sau în conturi din afara bilanţului, pusă la dispoziţie ori pe care creditorii non-financiari s-au angajat să o pună la dispoziţie unui consumator, în schimbul obligaţiei consumatorului în cauză de a rambursa suma respectivă, precum şi de a plăti dobânzi ori alte cheltuieli legate deaceastă sumă], iar  persoana neacoperită în mod natural la riscul valutar – persoana fizică ce nu obţine veniturile eligibile pentru rambursarea creditului, denominate sau indexate la moneda în care creditul este solicitat/acordat.

Cum îşi dovedesc creditorii bonitatea

În vederea efectuărea bonităţii, creditorii nonfinanciari stabilesc, prin proceduri proprii, cel puţin:modalitatea de organizare a activităţii de acordare a creditelor destinate consumatorilor şi, dacă este cazul, condiţiile de garantare, inclusiv limita maximăadmisă pentru valoarea finanţării în raport cu valoarea garanţiei; categoriile de consumatori eligibili pentru finanţare; categoriile de venituri considerate eligibile de către creditorul nonfinanciar; categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând, fără a se limita la, cheltuielile de subzistenţă, cu fundamentarea unui nivel rezonabil al acestora, şi obligaţiile de plată, cele de natura creditelor, taxe, impozite şi asigurări dacă sunt recurente şi dacă sunt făcute cunoscute de către debitor la solicitarea împrumutătorului; nivelul minim admis al veniturilor; nivelul minim admis al veniturilor se stabileșteinclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar şi a riscului de diminuare aveniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului; nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentareaacestora; nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii şi ariscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare acreditului; metodologia de reconsiderare periodică a coeficienţilor de ajustare a veniturilor eligibile şi a nivelului minim admis al veniturilor, în vederea asigurării acurateţei acestora pe o bază continuă.

Gradul total de îndatorare

În ceea ce priveşte gradul total de îndatorare, ordinul prevede că acesta se determină ca pondere a obligaţiilor totale de plată decurgând din credite sau alte finanţări rambursabile în veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la art. 3 lit. d) [care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând, fără a se limita la, cheltuielile de subzistenţă, cu fundamentarea unui nivel rezonabil al acestora, şi obligaţiile de plată, cele de
natura creditelor, taxe, impozite şi asigurări dacă sunt recurente şi dacă sunt făcute cunoscute de către debitor la solicitarea împrumutătorului].
La acordarea creditului, creditorii nonfinanciari trebuie să se asigure că din documentele şi informaţiile de care dispun rezultă că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului este probabil să seîncadreze în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

Capacitatea de rambursare a creditului

La evaluarea capacităţii de rambursare a consumatorilor, creditorii nonfinanciari iau în considerare: nivelul veniturilor existente la momentul formulării solicitării creditului, istoricula cestora şi evoluţia lor în timp, nivelul/situaţia cheltuielilor consumatorilor, precum şi alte aspecte financiare şi economice considerate necesare, suficiente şi proporţionale în acest scop; în special, capacitatea consumatorului de a genera venituri necesare rambursării creditului şi doar ca element secundar faptul că valoarea garanţiei depăşeşte valoarea creditului sau perspectiva de creştere a valorii bunului imobil rezidențial.

Creditorii nonfinanciari analizează capacitatea de rambursare a clienţilor
pe baza unui nivel al veniturilor curente considerate eligibile de către creditorii
nonfinanciari, care nu poate depăşi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului
anterior.

Creditorii nonfinanciari stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza
documentelor care certifică veniturile declarate autorităţilor fiscale şi/sau a
documentelor care atestă veniturile încasate în conturi deschise la instituţia
creditoare.

În situaţiile în care nu există obligaţii legale de declarare a veniturilor la autorităţile fiscale, creditorii nonfinanciari stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza altordocumente justificative.
Prin excepţie, creditorii nonfinanciari pot lua în calcul şivenituri ce depăşesc nivelul stabilit, numai după obţinerea de la client adocumentelor justificative care să demonstreze caracterul de continuitate în viitor aacestora. Documentele justificative trebuie să dovedească modificările intervenite însituaţia veniturilor clientului, cum ar fi schimbarea încadrării în funcţie, schimbarealocului de muncă sau modificări cu impact semnificativ asupra creşterii volumului afacerilor persoanelor care obţin venituri din activităţi independente.

 

Valoarea creditului nu poate fi mai mare de 85% din garanţia ipotecară

Valoarea unui credit nu poate depăşi 85% din valoarea garanţieiipotecare în cazul creditelor acordate în lei.
În cazul creditelor denominate într-o monedă străină, în situaţia în care debitorul
obţine veniturile eligibile denominate sau indexate la moneda creditului, valoarea unui credit este limitată la 80% din valoarea garanţiei ipotecare.
În cazul creditului pentru investiţii imobiliare acordat unei persoane fizice neacoperite în mod natural la riscul valutar, valoarea finanţării nu poate depăşi 75%din valoarea garanţiei ipotecare în cazul creditelor denominate în EURO sau indexate la cursul EURO şi 60% în cazul creditelor denominate în alte monede străine sau indexate la cursul unor alte monede străine.

În aplicarea prezentului Ordin, creditorii nonfinanciari păstrează o evidenţă cu istoricul veniturilor care au stat la baza aprobării creditului şi cu măsurile întreprinse pentru verificarea acestora pentru fiecare consumator, pe care o fac disponibilă imediat la cererea Autorității Naționale pentru Protecția Cosumatorilor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here