Admitere on-line la cea mai mare instituţie de învăţământ superior privat din România

0
871
  • Universitatea Spiru Haret și-a adaptat metodologia procesului de admitere pentru anul universitar 2020-2021, conform situației generate de epidemia COVID-19

Universitatea Spiru Haret desfășoară până la data de 30 iunie campania de preînscrieri online la cele 42 programe de Licenţă şi 31 programe de Masterat în cele cinci centre universitare din Bucureşti, Constanţa, Braşov, Câmpulung şi Craiova. Candidații care se preînscriu on-line pe site-ul www.admitere.spiruharet.ro vor fi scutiți de plata taxei de admitere.

În perioada 1 iulie – 30 septembrie 2020, are loc admiterea în anul universitar 2020- 2021, cu respectarea restricțiilor instituite de autoritățile compentente. Astfel, admiterea la Universitatea Spiru Haret pentru studiile de Licență și Masterat se organizează on-line. Concursul de admitere se organizează pe baza metodologiilor de admitere elaborate de către fiecare facultate în parte.

Facultățile vor aduce la cunoștința candidaților propriile metodologii de admitere, condițiile și documentele necesare pentru înscriere, prin afișare pe pagina proprie de pe site-ul universității. Toate documentele vor fi trimise în format electronic la secretariatele facultăților, la adrese de e-mail puse la dispoziție de acestea și afișate pe site. Copiile scanate care trebuie depuse la dosar, în format on-line, sunt diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverință eliberată de liceu, pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în anul curent, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverință medicală tip, buletinul/cartea de identitate care să cuprindă codul numeric personal, dovada plății taxei de admitere sau dovada încadrării în una dintre categoriile scutite de la plata taxei, fișă chestionar, completată și semnată.

Modificări în procedura de admitere pentru programele de Licență – Educație Fizică și Sport, Psihologie și Poliție Locală

Facultățile vor stabili prin metodologiile proprii modalitățile on-line prin care se vor derula probele de concurs, inclusiv prin sisteme și aplicații de video-conferințe.

Cu ocazia concursului de admitere, candidații completează on-line o fișă-chestionar, pe care o transmit la adresa de e-mail a facultății, unde este analizată de către comisia de concurs.

Probele practice pentru testarea capacităților artistice sau sportive sunt suspendate în condițiile prevăzute de cadrul legislativ prevăzut de autorități. Candidații la programele de profil pot obține un punctaj suplimentar dacă depun la dosarul de admitere dovezi privind performanțele sportive sau artistice (copii de pe diplomele obținute la competiții, concursuri, întreceri festivaluri). Pentru candidații care se înscriu la programele de Licență ale Facultății de Educație Fizică și Sport, noutatea este că vor trebui să depună la dosar o adeverință medicală “Apt pentru efort fizic” eliberată de Policlinica pentru sportivi.

La Facultatea de Psihologie și Științele Educației, concursul de admitere are în vedere testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidatului, dar în condițiile prevăzute de restricțiile privind adunările publice, se înlocuiește cu eseul motivațional. Evaluatorii completează Grila de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidatului prin consemnarea rezultatelor referitoare la abilitățile de comunicare și expunere în scris a argumentelor și ideilor privind profilul profesional din domeniul pentru care candidatul a optat, prezentate în eseul motivațional.

La Programul de Licență – Poliție Locală al Facultății de Științe Juridice și Științe Administrative, proba practică sportivă este înlocuită cu depunerea unei adeverințe “Apt pentru efort fizic”, eliberată de medicul de familie.

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale.

Interviul on-line la admiterea la Masterat

Pentru programele de studiu de Masterat, înscrierea candidaților se realizează tot on-line prin intermediul adreselor de e-mail ale secretariatelor facultăților, postate pe paginile proprii de pe site-ul universității. Pentru înscriere, candidatul va transmite facultății un e-mail care va conține copiile scanate și semnate pentru conformitate cu originalul ale tuturor documentelor precizate în metodologia de înscriere. De asemenea, tot până pe data de 30 iunie, candidații se pot preînscrie online și dacă își vor confirma locul până pe data de 31 iulie nu vor mai achita taxa de admitere.

Primul pas la admiterea la studiile universitare de Masterat constă în analiză de către Comisia de admitere a documentelor existente în dosarul de înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condițiilor de legalitate. Cel de-al doilea pas constă în testarea on-line a cunoștințelor și capacităților cognitive ale candidatului sau realizarea unui interviu prin aplicația de video-conferință Google Meet, în baza unei planificări riguroase exacte (motivația opțiunii pentru programul respectiv de studii de Masterat, activitatea profesională, științifică și publicistică desfășurată, informarea bibliografică vizând specializarea masteratului și actualitatea acesteia; abilitățile candidatului pentru cercetare științifică, abilitățile de comunicare, gândire sintetică, cunoștințe fundamentale în domeniul de studii etc.). De precizat că facultățile își stabilesc în metodologiile proprii, în funcție de specificul programului de studii și alte modalități de testare on-line, în baza unor tematici și bibliografii comunicate anterior candidaților. Rezulatele admiterii la studiile universitare de Masterat se comunică, prin afișarea pe paginile web ale facultăților de pe site-ul universității, în cel mult 24 de ore de la încheierea acesteia.

Teme de creație Informatică on-line, prin platforma Blackboard

O particularitate a procesului de admitere există la programul de Masterat “Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice” de la Facultatea de Inginerie și Informatică, unde candidații licențiați în alte domenii decât cele conexe domeniului Informatică vor susține o probă de verificare a cunoștințelor de informatică din cadrul disciplinelor:  Proiectare și programare orientată pe obiecte și Baze de date. Evaluarea se realizează online prin intermediul platformei Blackboard pe baza realizării a două teme de creație, câte una pentru fiecare din disciplinele menționate. Temele trebuie finalizate până la 31 Iulie 2020 (prima sesiune), respectiv 25 Septembrie 2020 (a doua sesiune). Timpul de lucru necesar finalizării fiecărei teme este de 180 de minute și curge din momentul accesării subiectului. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu Admis/Respins. Pentru a deveni eligibil, candidatul trebuie să obțină calificativ Admis la cel puțin o disciplină.

De asemenea, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, la concursul de admitere, candidatul trebuie să susțină un interviu prin aplicația de videoconferință Google Meet, în luna septembrie 2020 la o dată ce se comunică prin afișare pe site-ul facultății. În cadrul interviului, Comisia evaluează cunoştinţele şi capacităţile cognitive ale candidatului.

Universitatea Spiru Haret funcționează din anul 1991 fiind recunoscută de Ministerul Educației Naționale prin acreditarea acordată de Agenţia Română de Asigurare a Calității în Învătământul Superior și Agenția Europeană de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Instituţia a fost înființată și acreditată prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491/9 iulie 2002, care certifică faptul că Universitatea Spiru Haret, acreditată, este „instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ”.

Oferta educaţională este una competitivă şi mereu adaptată cerinţelor de pe piaţa muncii. Ariile de studiu cuprind o paletă largă de specializări precum Ştiinţe Juridice, Informatică, Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Științe economice şi administrative, Litere, Educație fizică şi Sport, Medicină Veterinară, acestea având o vizibilitate crescută în momentul de față în ofertele comunicate de către angajatori.

Despre Universitatea Spiru Haret… în cifre:

  • Peste 325.000 de români au absolvit Universitatea Spiru Haret
  • 3 din 4 absolvenţi USH sunt angajaţi în domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor
  • 5 centre universitare proprii în București, Brașov, Câmpulung Muscel, Constanța și Craiova
  • 14 facultăţi
  • 42 programe de studii universitare de Licenţă
  • 31 programe de Masterat
  • 45 programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale
  • 402 de cadre didactice ce dețin titluri universitare și doctorate în domeniu.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here